نقش جذب دانش در نوآوری و انعطاف پذیری سازمان

۲- ۱- ظرفیت جذب دانش ۲- ۱- ۱- مقدمه: مزیت رقابتی سازمان ها بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی آن ها باشد، به دانشی که در اختیار         آن هاست بستگی دارد. خارج از مرزهای سازمانی منابعی از دانش وجود …