منبع پایان نامه : سلسله مراتب اثرات در فرایند خرید

شکل (۲-۲) سلسله مراتب اثرات در فرایند خرید مراحلی که در شکل۲-۲ نشان­داده شده است را می­توان بر اساس عکس العمل های مورد انتظار مصرف کننده در جریان این سلسله مراتب تشریح کرد: مرحله شناختی، احساسی و رفتاری. در مرحله …