پایان نامه ارشد : تاثیر­طبقه اجتماعی بر تصمیم خرید

۲-۲-۱۱-۲) تاثیر­طبقه اجتماعی بر تصمیم خرید مصرف­ کنندگان براساس طبقه اجتماعی خود، سعی می­ کنند محصولات مناسبی را انتخاب کنند. مصرف­کنندگانی که در طبقه کارگری قراردارند، به استحکام و راحتی محصولات توجه می­ کنند نه به سبک آن. آنها تمایل …