مفهوم دانش محصول

۲-۲-۱۰) مفهوم دانش محصول ویتنر[۱]و همکاران(۱۹۹۱) در تحقیقی در مورد نقش دانش محصول در ارزیابی توسعه برند انجام دادند و دریافتندکه دانش محصول در پذیرش توسعه برند توسط متخصصان تاثیر تعدیل­کننده دارد. بر اساس تعریف براکس[۲] (۱۹۸۵) می­توان دانش محصول …