پایان نامه مفهوم قصد خرید مجدد

۲-۲-۱۱) مفهوم قصد خرید مجدد قصد خرید مجدد عاملی است که بر روی ارتباط آینده مشتری و سازمان، سوددهی شرکت و موفقیت آنها تاثیر می­گذارد. به طور کلی دو دیدگاه اصلی در ارتباط با قصد خرید مجدد مطرح است : …