منبع تحقیق درمورد ۰.۰۶۹، ۰.۰۶۸، (۱/۴، ۱/۲)

Organizational
C_41 C_42 C_43
Financial
C_31 C_32
Partner
P_1 P_2
Strategic
C_11 ? C?_12 C_13 C_14

* * *
* * *
* * *
* * *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
*
*
*
*
C_11

C_12

C_13

C_14
* *
* *
* *
* *
* * *
* * *
* *
* *

* * * *
* * * *
P_1

P_2

* * *
* * *

* * * *
* * * *
C_31

C_32

* *
* *
* *

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* * * *
* * * *
* * * *
C_41

C_42

C_43

* * * *
* * * *
C_51

C_52

* * *
* * *
* *
* *
* *
* *
* * * *
* * * *
C_61

C_62
که در ماتریس فوق منظور از P_1 و P_2 به ترتیب پیوستن به ائتلاف‌های بین‌المللی و ائتلاف با Turkish Airline است.
در این مرحله به ازای هر معیار، یک ماتریس مقایسه می‌سازیم که به وسیله‌ی نخبگان صنعت هوایی پر شود. برای مثال برای معیار C_31 ماتریس زیر را خواهیم داشت.

C_62
C_61
C_43
C_42
C_41
P_2
P_1
C_14
C_13
C_12
C_11

(۱ ۴)
(۱/۳ ۱)
(۱ ۵)
(۱/۴ ۱/۳)
(۲ ۴)
(۱/۳ ۱/۲)
(۱ ۲)
(۱/۵ ۱/۳
(۲ ۴)
(۱/۳ ۱)
۱
C_11
(۳ ۴)
(۱/۴ ۱/۳)
(۱/۴ ۱/۳)
(۲ ۵)
(۱ ۲)
(۲ ۳)
(۳ ۴)
(۱ ۲)
(۱/۲ ۱)
۱
(۱ ۳)
C_12
(۱/۳ ۱/۲)
(۲ ۵)
(۲ ۳)
(۱/۳ ۱/۲)
(۱ ۴)
(۲ ۴)
(۱/۵ ۱/۳)
(۱/۴ ۱/۳)
۱
(۱ ۲)
(۱/۴ ۱/۲)
C_13
(۱/۴ ۱/۲)
(۱ ۳)
(۱/۴ ۱/۳)
(۲ ۳)
(۱/۲ ۱/۳)
(۱/۲ ۱)
(۱ ۵)
۱
(۳ ۴)
(۱/۲ ۱)
(۳ ۵)
C_14
(۱/۳ ۱/۲)
(۱ ۳)
(۱/۴ ۱/۲)
(۱/۳ ۱)
(۱/۵ ۱)
(۱ ۴)
۱
(۱/۵ ۱)
(۳ ۵)
(۱/۴ ۱/۳
(۱/۲ ۱)
P_1
(۱ ۳)
(۱ ۴)
(۲ ۴)
(۱ ۳)
(۳ ۵)
۱
(۱/۴ ۱)
(۱ ۲)
(۱/۴ ۱/۲)
(۱/۳ ۱/۲)
(۲ ۳)
P_2
(۱/۴ ۱/۳)
(۱ ۲)
(۴ ۵)
(۱/۵ ۱/۲)
۱
(۱/۵ ۱/۳)
(۱ ۵)
(۲ ۳)
(۱/۴ ۱)
(۱/۲ ۱)
(۱/۴ ۱/۲)
C_41
(۱ ۲)
(۱/۳ ۱/۲)
(۱/۵ ۱/۳)
۱
(۲ ۵)
(۱/۳ ۱)
(۱ ۳)
(۱/۳ ۱/۲)
(۲ ۳)
(۱/۵ ۱/۲)
(۳ ۴)
C_42
(۱/۵ ۱)
(۱ ۴)
۱
(۳ ۵)
(۱/۵ ۱/۴)
(۱/۴ ۱/۲)
(۲ ۴)
(۳ ۴)
(۱/۳ ۱/۲)
(۳ ۴)
(۱/۵ ۱)
C_43
(۲ ۵)
۱
(۱/۴ ۱)
(۲ ۳)
(۱/۲ ۱)
(۱/۴ ۱)
(۱/۳ ۱)
(۱/۳ ۱)
(۱/۵ ۱/۲)
(۳ ۴)
(۱ ۳)
C_61
۱
(۱/۵ ۱/۲)
(۱ ۵)
(۱/۲ ۱)
(۳/۴)
(۱/۳ ۱)
(۲ ۳)
(۲ ۳)
(۲ ۳)
(۱/۴ ۱/۳)
(۱/۴ ۱)
C_62

اعدادی که در ماتریس فوق از آن‌ها استفاده‌شده، اعداد فازی هستند که با یک کمینه و یک ماکسیمم بیان‌شده‌اند. درایه‌های بالای قطر اصلی معکوس درایه‌های پایین قطر اصلی خواهند بود.
در ادامه با توجه به مباحث مطرح‌شده در بخش ۳-۶، سوپرماتریس غیر وزنی را تولید می‌کنیم.

c11
c12
c13
c14
p1
p2
c31
c32
c41
c42
c43
c51
c52
c61
c62
c11
۰.۲۲
۰
۰
۰
۰.۲۱
۰.۲۵
۰.۰۸
۰.۰۸
۰.۱۴
۰.۱۲
۰.۱۲
۰
۰
۰
۰
c12
۰
۰.۲۲
۰
۰
۰.۱۴
۰.۱۲
۰.۰۶
۰.۰۵
۰.۱۲
۰.۱۲
۰.۱۱
۰
۰
۰
۰
c13
۰
۰
۰.۲۲
۰
۰.۱۱
۰.۱۲
۰.۰۶
۰.۰۶
۰.۱۶
۰.۱۵
۰.۱۲
۰
۰
۰
۰
c14
۰
۰
۰
۰.۲۲
۰.۱۵
۰.۱۴
۰.۰۹
۰.۰۸
۰.۱۴
۰.۱۳
۰.۱۵
۰
۰
۰
۰
p1
۰.۰۳
۰.۰۴
۰.۰۴
۰.۰۵
۰
۰
۰.۱
۰.۱۱
۰.۰۴
۰.۰۶
۰.۰۷
۰.۱۷
۰.۱۲
۰.۳۹
۰.۳۳
p2
۰.۱
۰.۰۴
۰.۰۹
۰.۱
۰
۰
۰.۱۵
۰.۱۴
۰.۰۶
۰.۱
۰.۰۹
۰.۲۵
۰.۲
۰.۶۱
۰.۶۷
c31
۰.۰۹
۰.۰۸
۰.۱
۰.۰۸
۰
۰
۰
۰
۰.۰۹
۰.۰۸
۰.۱
۰
۰
۰
۰
c32
۰.۰۵
۰.۰۷
۰.۰۶
۰.۰۶
۰
۰
۰
۰
۰.۰۸
۰.۰۹
۰.۱
۰
۰
۰
۰
c41
۰.۱
۰.۰۸
۰.۰۸
۰.۰۷
۰.۰۹
۰.۱
۰.۱۲
۰.۱۱
۰
۰
۰
۰.۲۱
۰.۲۹
۰
۰
c42
۰.۰۷
۰.۰۴
۰.۰۴
۰.۰۶
۰.۱
۰.۱
۰.۱
۰.۱۲
۰
۰
۰
۰.۱۸
۰.۲
۰
۰
c43
۰.۰۸
۰.۱۵
۰.۱
۰.۱۱
۰.۱۱
۰.۰۹
۰.۰۹
۰.۱۳
۰
۰
۰
۰.۱۹
۰.۱۹
۰
۰
c51
۰.۱۱
۰.۰۶
۰.۰۹
۰.۰۸
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
c52
۰.۰۴
۰.۰۹
۰.۰۷
۰.۰۳
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
c61
۰.۰۷
۰.۱
۰.۰۹
۰.۰۵
۰.۰۵
۰.۰۳
۰.۰۸
۰.۰۷
۰.۱
۰.۰۹
۰.۰۷
۰
۰
۰
۰
c62
۰.۰۴
۰.۰۳
۰.۰۲
۰.۰۹
۰.۰۴
۰.۰۵
۰.۰۷
۰.۰۵
۰.۰۷
۰.۰۶
۰.۰۷
۰
۰
۰
۰

و در نهایت با توجه به بخش ۳-۸-۳، سوپرماتریس حدی را می‌سازیم.

c11
c12
c13
c14
p1
p2
c31
c32
c41
c42
c43
c51
c52
c61
c62
c11
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
۰.۰۷۵
c12
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
c13
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
c14
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
۰.۰۹۱
p1
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
۰.۰۶۲
p2
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
۰.۱۰۹
c31
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
۰.۰۵۸
c32
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
۰.۰۶۸
c41
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
۰.۰۶۶
c42
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
۰.۰۶۹
c43
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
۰.۰۷۱
c51
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
۰.۰۵۹
c52
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
۰.۰۶۱
c61
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
۰.۰۴۱
c62
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳
۰.۰۳۳

آنچه در ماتریس فوق برای ما مهم است، میزان عددی است که به P_1 و P_2 تعلق می‌گیرد. ملاحظه می‌شود که P_2 تقریباً دو برابر P_1 است. این بدان معناست که با توجه به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *